Other

2022 Subject Index

Med J Bakirkoy 2022;18(4):0-0

Accompanying complications/Eşlik eden komplikasyon230
Acute appendicitis/Akut apandisit 21
Acute kidney injury/Akut böbrek hasarı 127, 252
Adipose tissue thickness/Adipoz doku kalınlığı 412
Adolescent/Ergenlik 348
Adolescents/Ergenler 238
Aerobic exercise/Aerobik egzersiz475
Airway management/Hava yolu yönetimi290
Albumin/Albümin258
Alport syndrome/Alport sendromu37
Anemia/Anemi238
Antitachycardic pacing/Antitaşikardik uyarım285
Anxiety/Anksiyete238
Aortic stenosis/Aort darlığı370
Arthritis/Artrit31
ASA resistance/ASA direnci46
Asymptomatic bacteriuria/Asemptomatik bakteriüri266
Attention/Dikkat1
Autoimmunity/Otoimmünite377
Bilateral decompression with unilateral approach/Mikroskobik unilateral laminektomi ile bilateral dekompresyon323
Bilirubin/Bilirubin202
BMAL1/BMAL1471
Botulinum toxin type A/Botulinum toksin A397
Breast cancer/Meme kanseri146
Breathing exercises/Solunum egzersizleri475
Carbohydrate/Karbonhidrat113
Carpal tunnel/Karpal tünel40
Celiac disease/Çölyak hastalığı391
Cerebral palsy/Serebral palsi397
Cervical intraepithelial neoplasia/Servikal intraepitelyal 
lezyon278
Charlson comorbidity index/Charlson komorbidite indeksi218
Child health and disease/Çocuk sağlığı ve hastalıkları31
Childhood ALL/Çocukluk çağı ALL463
Children/Çocuklar391, 447
Cholecystectomy/Kolesistektomi172
Chondromalacia patella/Kondromalazi patella135
Chronic myeloid leukemia/Kronik miyeloid lösemi65
CLOCK/CLOCK471
Cognitive functions/Kognitif bozukluk1
Competence/Yeterlik177
Computed tomography/Bilgisayarlı tomografi195, 412
Congenital heart surgery/Konjenital kalp cerrahisi290
CONUT score/CONUT skoru146
Conventional femoral nail/Geleneksel femur çivisi384
CoronaVac®/CoronaVac®316
Coronavirus infection/Koronavirüs enfeksiyonu 52
COVID-19 infection/COVID-19 enfeksiyonu65
COVID-19 pandemic/COVİD-19 pandemisi348, 447
COVID-19/COVİD-19 297, 316
COVID-19/COVID-19 12, 70, 225, 247, 356
COX-1/COX-146
COX-2/COX-246
Creatine kinase/Kreatin kinaz164
Creatinine/Kreatinin127
CXCL12/CXCL12419
DCI video laryngoscope/DCI video laringoskop456
Dienogest/Dienogest82
Direct laryngoscopy/Direkt laringoskopi290
Diseases/Hastalıklar419
Distal locking/Distal kilitleme384
Double-lumen tube/Çift lümenli tüp209
EGRI score/EGRI skoru456
Elderly/Yaşlı189
Emergency department/Acil servis247
Emergency medicine/Acil servis405
Emergency medicine/Acil tıp31
EMG/EMG40
Endometrial cancer/Endometriyal kanser218
Endometriosis/Endometriozis82
Endothelial nitric oxide synthase/Endotelyal nitrik oksit 
sentaz433
Endotracheal entubation/Endotrakeal entübasyon405
Endotracheal intubation/Endotrakeal entübasyon209
eNOS/eNOS463
Epicardial fat/Epikardiyal yağ195
Epidemiology/Epidemiyoloji21
Erectile dysfunction/Erektil disfonksiyon341
Estimated glomerular filtration rate/Tahmini glomerüler filtrasyon hızı310
Etiological classification/Etiyolojik sınıflama121
Ex vivo surgery/Ex vivo cerrahi108
Familial Mediterranean fever/Ailesel Akdeniz ateşi433
Femur shaft fracture/ Femur şaft kırığı384
Fibromyalgia/Fibromiyalji1
Gait analysis/Yürüme analizi397
Gallbladder cancer/Safra kesesi kanseri172
Gastric cancer/Mide kanseri258
Genicular nerve block/Geniküler sinir bloğu77
Geriatric/Geriatrik189
Gestational diabetes/Gebelik diyabeti157
Ginkgo biloba/Ginkgo biloba202
Glioblastoma/Glioblastoma303
Graft survival/Greft sağkalımı37
Growth hormone therapy/Büyüme hormonu tedavisi336
Growth retardation/Gelişme geriliği391
Gynecomastia/Jinekomasti195, 412
Hashimoto’s thyroiditis/Hashimoto tiroiditi377
Healthcare workers/Sağlık çalışanları316
Hearing loss/İşitme kaybı341
Hepatic steatosis/Hepatik steatoz195
Hepatosteatosis/Hepatosetatoz412
Hesperetin/Hesperetin252
Histopathology/Histopatoloji/172
Human papilloma virus/İnsan papillom virüsü278
Hyperamylasemia/Hiperamilazemi101
Hyperlipidemias/Lipid profili82
Immediate-release tacrolimus/Hızlı salınımlı takrolimus141
Implantation/İmplantasyon370
Incidence rate/İnsidans hızı21
Incidence/İnsidans21
Inflammation/Enflamasyon59, 157, 297
Intensive care units/Yoğun bakım ünitesi101
Intensive care/Yoğun bakım94, 218, 356, 364
Intra-articular steroid injection/Eklem içi steroid enjeksiyonu77
Intubation/Entübasyon456
Iron deficiency/Demir eksikliği238
Ischemic stroke/İskemik inme121
Isokinetic testing/İzokinetik test135
Juvenile dermatomyositis/Juvenil dermatomiyozit 164
Juvenile idiopathic arthritis/Jüvenil idiyopatik artrit 31
Kidney stones/Böbrek taşları440
Kidney transplantation/Böbrek nakli141
Kinematic analysis/Kinematik analiz397
Kinetic analysis/Kinetik analiz397
Knee osteoarthritis/Diz osteoartriti77
Laparoscopic appendectomy/Laparoskopik apendektomi 21
Laryngeal mask airway/Laringeal maske hava yolu209
Leukocytospermia/Lökositospermi273
Lipopolysaccharide/Lipopolisakkarit252
Liver fibrosis/Karaciğer fibrozisi52
Liver transplant/Karaciğer nakli225
Lumbar stenosis/Lomber dar kanal323
Lymphocyte/Lenfosit59
MacNab/MacNab330
Macrophage activation syndrome/Makrofaj aktivasyon sendromu31
Major abdominal surgery/Majör abdominal cerrahi127
Male/Erkek341
Malnutrition Universal Screening Tool/Malnutrition Universal Screening Tool258
Malnutrition/Malnütrisyon258
Mastoiditis/Mastoidit/230
Mean gradient/Ortalama gradient370
Menopause/Menopoz471
Mental health/Ruh sağlığı12
Metabolic control/Metabolik kontrol447
Metabolic diseases/Kalıtsal metabolik hastalıklar 94
Methylation/Metilasyon471
Microbiology/Mikrobiyoloji25
Microdiscectomy/Mikrodiskektomi330
Microsurgery/Mikrocerrahi323
Mineralocorticoid receptor antagonist/Mineralokortikoid reseptör antagonisti310
Minimally invasive spine surgery/Minimal invaziv spinal 
cerrahi323
Minimally invasive/Minimal invaziv427
Mortality/Mortalite225, 297, 356
MS-HRM/MS-HRM471
Muscle biopsy/Kas biyopsisi164
Muscle strength/Kas kuvveti135
Neoadjuvant chemotherapy/Neoadjuvan kemoterapi146
Neurogenic claudication/Nörojenik kladikasyon323
Neurological rehabilitation/Nörolojik rehabilitasyon475
Neurotoxicity/Nörotoksisite202
Neutrophil/Nötrofil59
Newborn/Yenidoğan202
Nonalcoholic fatty liver disease/Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı86
Nurse psychology/Hemşire psikolojisi12
Nursing professional competence/Hemşirelik mesleki 
yeterlik177
Nursing/Hemşirelik177
Nutrient intake/Besin ögesi alımı113
Nutrition/Beslenme146
Obesity/Obezite218
Oral glucose tolerance test/Oral glukoz tolerans testi157
Otitis media/Orta kulak iltihabı230
Outcome/Sonlanım25
Ovarian cancer/Over kanseri151
Overall survival/Genel sağkalım258
Pain intensity/Ağrı yoğunluğu1
Pandemic/Pandemi70, 405
Patellar fractures/Parçalı patella kırıkları427
Pathological complete response/Patolojik yanıt146
Pathways/Yolaklar419
Pediatric endocrinology/Pediatrik endokrinoloji 336
Pediatric lumbar disc herniation/Çocukluk çağı lomber disk hernisi330
Pediatric rheumatology/Pediatrik romatoloji31
Pediatric surgery/Pediatrik cerrahi94
Pediatric/Çocuk290
Pediatric/Pediatri70
Pediatric/Pediatrik101
PEM/PEM40
PER3/PER3463
Percutaneous nephrolithotomy/Perkütan nefrolitotomi440
Pericerclage/Periserklaj427
Peritoneal dialysis/Periton diyalizi25
Peritonitis/Peritonit25
Physical activity/Fiziksel aktivite447
Physical therapy and rehabilitation/Fizik tedavi ve rehabilitasyon135
Physiological/Fizyolojik341
Pituitary adenoma/Hipofiz adenomu336
Plasma NGAL (neutrophil gelatinase-associated lipocalin)/Plazma NGAL (nötrofil getalinaz ilişkili lipokalin)127
Platelet/Trombosit59, 157
Pneumonia/Pnömoni52, 247
Point shearwave elastography/Point shearwave elastografi 86
Polymerase chain reaction/Polimeraz zincir reaksiyonu433
Polymorphism/Polimorfizm113
Predictivity/Prediktivite364
Presentation/Prezentasyon391
Primary healthcare service/Birinci basamak sağlık 
hizmetleri 266
Primary hyperaldosteronism/Primer hiperaldosteronizm310
Primary spontaneous pneumothorax/Primer spontan pnömotoraks209
Progesterone/Progesteron82
Prognosis/Prognoz151, 303
Prognostic factors/Prognostik faktörler52
Prolonged-release tacrolimus/Yavaş salınımlı takrolimus141
Psychosocial symptoms/Psikososyal belirtiler348
Quality of life/Yaşam kalitesi238, 348
Questionnaires/Anket çalışması341
Recovery of function/Fonksiyonun geri kazanılması 341
Recurrence/Nüks230
Recurrent CAD/Rekürren KAH 46
Renal access/Renal erişim440
Renal apoptosis/Renal apoptozis252
Renal transplantation/Böbrek nakli37
Renal transplantation/Renal transplantasyon108
Renal/Böbrek hastalıkları12
Residuel disease/Rezidüel hastalık278
Respiratory function tests/Solunum fonksiyon testi475
Sarcopenia/Sarkopeni303
Scale development/Ölçek geliştirme177
Scorpion stings/Akrep sokmaları101
Semen hyperviscosity/Semen hiperviskozitesi273
Semen parameters/Semen parametreleri273
Sensorineural/Sensörinöral341
Sexual dysfunction/Cinsel işlev bozukluğu341
Shock delivery/Şok uyarımı285
Simplified triangulation technique/Basitleştirilmiş triangülasyon tekniği440
Skin biopsy/Deri biyopsisi189
Skin disease/Deri hastalıkları189
Skin/Deri189
SNP/SNP419
Soluble CD163/Soluble CD163297
Steatosis/Steatozis86
Steroid/steroid164
Stroke/İnme475
Survival/Sağkalım151
Suspected infertility/Şüpheli infertilite273
SWT-1/SWT-1151
Systemic immune inflammation index/Sistemik immün enflamasyon indeksi364
Systemic juvenile idiopathic arthritis/Sistemik jüvenil idiyopatik artrit31
Talon femoral nail/Talonlu femur çivisi384
TAS1R2/TAS1R2113
Temporal muscle/Temporal kas303
The dynamometer/Dinamometre135
The first episode psychosis/İlk epizod psikoz59
TOAST/TOAST121
Tpe/QT/Tpe/QT6
Tpe/QTc ratios and Tpe interval/Tpe/QTc oranları ve Tpe mesafesi6
Transforming growth factor-beta 1/Transforme edici büyüme faktör-beta 1252
Transfusion/Transfüzyon356
Trauma/Travma70
Tumor marker/Tümör belirteci151
Type 1 diabetes mellitus/Tip 1 diabetes mellitus447
Tyrosine kinase inhibitors/Tirozin kinaz inhibitörleri65
Ulcerative colitis/Ülseratif kolit6
Unilateral adrenalectomy/Unilateral adrenalektomi310
Ureteroscopy/Üreterorenoskopi108
Urinary tract infection/İdrar yolu enfeksiyonu266
Urolithiasis/Ürolitiazis108
Vaccine/Aşı316
Ventricular arrhythmias/Ventriküler aritmiler285
Video fiberscope/Video fiberskop456
Videolaryngoscopy/Videolaringoskop290
Visceral obesity/Visseral obezite412
VNTR/VNTR433, 463
Waterpipe/Nargile247
Wedge resection/Wedge rezeksiyon209
Weight loss/Kilo kaybı258
White blood cells/Beyaz kan hücreleri/157
Wounds and injuries/Yaralar ve yaralanmalar70
XRCC4/XRCC4463
Zonulin/Zonulin377